Protecţia datelor personale

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Date privind Operatorul

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” în calitate de operator de date cu caracter personal, denumit în continuare ”Operatorul”, cu sediul în Timișoara, strada Iosif Nemoianu, nr. 2, județul Timiș, înregistrat la Ministerul Finanțelor Publice, având Cod Unic de Înregistrare 4548538, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor personale.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională ( art 3 alin 2 din Legea nr. 190/2018) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Regulamentul (CE) nr. 1.338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/70 din 31 decembrie 2008) în vigoare, Spitalul de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților și aparținătorilor acestora, prin mijloace automatizate și manuale.
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul direcțiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor/ laboratorului de analize/ unitatea de primiri urgențe/ATI, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

o    Exercitarea actului medical

o    Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate

o    Asigurarea sănătății publice

o    Activitatea de primiri urgențe

o    Activități de ambulator

o    Efectuarea de analize de laborator

o    Efectuarea de investiga de radiologie și imagistică medicală

o    În scopuri statistice și de raportare

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” prin intermediul direcțiilor/serviciilor/birourilor/secțiilor/compartimentelor/ laboratoarelor/ unitatea de primiri urgențe din structura sa, NU poate să realizeze demersurile legale pentru a putea să-și aducă la îndeplinire scopurile enunțate mai sus.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/ birourile/ secțiile/compartimentele din cadrul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” este reglementată de următoarele acte normative:

 • Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 • Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Republicată,
 • Hotărârea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare,
 • Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social
 • Ordinul 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi cu modificările și completările ulterioare,
 • Ordinul 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare
 • Legea nr. 544/2004,
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
 • Orice altă legislație în vigoare care reglementează desfășurarea activității în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara

Temeiul legal al prelucrării datelor

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal ale pacienților și/sau aparținătorilor acestora este reprezentat de prevederile art. 6 alin. 1 litera c), d), și e) din Regulamentul UE 679/2016 respectiv, îndeplinirea unor obligații legale, protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate și îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul  din cadrul direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor/laboratorului de analize/unitatea de primiri urgențe/ATI Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” sunt următoarele:

a)Date ale pacienților (minori)

Nume și prenume, domiciliul, locul nașterii, data nașterii, CNP, sexul, cetățenia, seria și număr CI, seria și numărul pașaportului, date medicale (cum ar fi: simptome, boli anterioare, analize medicale, investigații radiologice și  imagistice și medicamente administrate în trecut, grupa sangvină, recomandări medicale, date biometrice, date genetice, caracteristici fizice), date despre membri familiei (istoric medical), semnătură, imaginea (înregistrări video – în spațiile în care sunt montate camere de supraveghere video),

b)Date ale aparținătorilor (membri familiei):

Nume și prenume, date de contact, semnătura, date privind sănătatea (istoric medical), imaginea (înregistrări video – în spațiile în care sunt montate camere de supraveghere video),

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor direcțiilor/serviciilor/birourilor/secțiilor/compartimentelor/laboratoarelor/unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” , strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” prin intermediul direcțiilor/serviciilor/birourilor/secțiilor/compartimentelor/laboratoarelor/unitatea de primiri urgențe/ sale colectează date personale direct de la pacient sau de la terți (Cabinetele Medicale Individuale care se adresează Instituției spitalicești, alte Instituții care furnizează date către unitatea noastră spitalicească, aparținători, alte persoane) .

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” ) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
 • Ministerului Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne-Departamentul Situații de Urgențe
 • Direcției de Sănătate Publică,
 • Școlii Naționale de Sănătate Publică,
 • Institutului de Medicină Legală,
 • Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, organelor judiciare, altor autorități competente de control,

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților direcțiilor/serviciilor/birourilor/secțiilor/compartimentelor/laboratoarelor/unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu”, fiind limitată la perioada strict prevăzută de lege, aprobată la nivelul Operatorului conform nomenclatorului arhivistic nr. 520/04.05.2016, înregistrat conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată cu modificările ulterioare

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu’’, prin:

- poștă sau registratură la adresa din municipiul Timișoara, strada Iosif Nemoianu, nr.2, județul Timiș

- email la: contact@spitalcopiitm.ro  
De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email la dpo@spitalcopiitm.ro sau telefonic, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00, la numărul de telefon 0756.136.632 iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal. 
Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Notă informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara